Το Έργο “We Cross Borders”

Το έργο “We Cross Borders” στοχεύει να προωθήσει τη βελτίωση των εργαλείων και των διαδικασιών διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι επίσης η ανάπτυξη της διαχείρισης των συνόρων, ως παράγοντα έλξης για τον τουρισμό και ασφαλούς περιοχής.

Το έργο “We Cross Borders” – Ανάπτυξη Υποδομής Συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, είναι ένα έργο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών στα σημεία διέλευσης των συνόρων στους Εύζωνους και την Μπογκορόντιτσα και στη βελτίωση των τελωνειακών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις των γειτονικών χωρών και της Ε.Ε. Επιπλέον, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών.

 

Οι  δράσεις του έργου We Cross Borders περιλαμβάνουν:

Ι. Μεταφορά τεχνογνωσίας για την οργάνωση των σημείων διέλευσης των συνόρων

ΙΙ. Διαχείριση των δραστηριοτήτων του έργου και της συνεργασίας των εταίρων

III. Δραστηριότητες διάχυσης και επικοινωνίας σχετικά με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου

IV. Μελέτη ιδιαίτερων αναγκών των σημείων διέλευσης των συνόρων, εκσυγχρονισμός και βελτίωση σημείων διέλευσης με δράσεις όπως: εγκατάσταση καμερών ANPR με το αντίστοιχο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, που αποτελείται από μπάρες οχημάτων στο σημείο διέλευσης των Ευζώνων, κάμερες CCTV και εξοπλισμό NVR, νέα γεφυροπλάστιγγα κτλ.

Προϋπολογισμός Έργου

1.216.567,50 €

Εταίροι

Επικεφαλής Εταίρος:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Εταίροι:

Υπουργείο Οικονομικών – Διεύθυνση Τελωνείων

Υπουργείο Εσωτερικών

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο