ΠΕ 1 : Διαχείριση & Συντονισμός

Έναρξη: 02/04/2018    –   Ολοκλήρωση: 01/04/2020

Προϋπολογισμός: 29.941,30 €

ΠΕ 2 : Επικοινωνία & Διάχυση

Έναρξη: 01/06/2018  –   Ολοκλήρωση: 01/04/2020

Προϋπολογισμός: 55.450,00 €

ΠΕ 3 : Ανάλυση αναγκών εκσυγχρονισμού και μελέτη υλοποίησης

Έναρξη: 01/06/2018  –   Ολοκλήρωση: 01/04/2020

Προϋπολογισμός: 79.445,40 €

ΠΕ 4 : Εγκατάσταση και υλοποίηση συστημάτων ασφαλείας

Έναρξη: 01/05/2018  –   Ολοκλήρωση: 01/04/2020

Προϋπολογισμός: 1.051.730,80 €

Έναρξη: 02/04/2018    –  Ολοκλήρωση: 01/04/2020

Σύνολο: 1.216.567,50 €

Μετάβαση στο περιεχόμενο