Το Πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

Οι πολίτες που κατοικούν σε 5 παραμεθόριες Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και σε 4 Περιφέρειες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ωφελούνται από το Πρόγραμμα εδαφικής διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμός άνω των 45 εκατομμυρίων Ευρώ, με συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους σχεδόν 39 εκατομμυρίων Ευρώ.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι να ενισχύσει την εδαφική συνοχή, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο και τις ευκαιρίες απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή, με σεβασμό στο περιβάλλον και αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Περιοχή Δράσεων του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για το Πρόγραμμα είναι 45.470.066,00 €, εκ των οποίων 38.649.552,00 € (85%) από την Ευρωπαϊκή  Ένωση και 6.820.514,00 € (15%) από τους Εθνικούς προϋπολογισμούς.

Το πρόγραμμα INTERAC IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Αυγούστου 2015 με την απόφαση C (2015) 5655.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στους ακόλουθους τρεις άξονες  προτεραιότητας:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές

Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική υποστήριξη

Αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος

·        Βελτιωμένες υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες για τον πληθυσμό που ζει στη διασυνοριακή περιοχή

·         Περισσότερες θέσεις εργασίας στον τομέα του τουρισμού

·     Βελτιωμένη πρόσβαση στις τοπικές υποδομές μεταφορών, ταχύτερες συνδέσεις με τους κύριους μεταφορικούς διαδρόμους, αποτελεσματικές υπηρεσίες διέλευσης των συνόρων, χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στις υπηρεσίες μεταφορών

·        Βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων ή ανακύκλωσης

·       Βελτιωμένα μέτρα αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές) και προστασία του περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, επισκεφθείτε το http://www.ipa-cbc-programme.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκεφθείτε το http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Μετάβαση στο περιεχόμενο