3 Јануари 2022

“Набавка и инсталација на светлосна сигнализација и друга опрема на граничните премини Богородица и Дојран” CN1 – SO2.1 – SC033/T1

Стандардно огласување за локални публикации на локални отворени тендерски постапки

Набавка и инсталација на светлосна сигнализација и друга опрема на граничните премини Богородица и ДојранCN1 SO2.1 SC033/T1

Министерството за финансии – Царинска управа на Република Северна Македонија, ул. Лазар Личеноски бр. 13, 1000 Скопје, Република Северна Македонија („договорен орган 1”) иМинистерство за внатершни работи на Република Северна Македонија, ул. Димитар Мирчев бр. 9, 1000 Скопје, Република Северна Македонија („договорен орган2) имаат за цел да склучат договор за градежни работи.

Обемот на договорот за градежни работи се состои од: изградба на челични портали, нивен транспорт и поставување и набавка и инсталација на светлосна сигнализацијашто се состои од: системска опрема за видео надзор, опрема за сообраќајни знаци сопроменлива содржина (вклучително и знаци со променлива содржина) на граничнитепремини (ГП) Богородица и Дојран, опрема за осветлување на ГП Богородица и нејзинаинсталација и друга опрема вклучувајќи и: надземна вага за тешки возила и електромеханичка дигалка за преглед на патнички моторни возила на ГП Богородица. Договорот ќе биде имплементиран во согласност со PRAG правилата и процедури заимплементација на договори заградежни работи на граничните премини Богородица иДојран, кофинансиран од Европската унија, согласно правилата на Програмата запрекугранична соработка INTERREG IPA CCI: 2014TC16I5CB009 поддршка нарегионалната соработка меѓу Грција и Република Северна Македонија 2014-2020 година.

Тендерското досие (со цртежите во pdf формат) е достапно на веб страната наЦаринската управа: https://customs.gov.mk/index.php/mk/informacii-mk/vesti-mk/3155-povik-za-uchestvo-vo-megjunaroden-tender и на веб страната на INTERREG IPA Cross Border Programme’swebsite: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Краен рок за поднесување на понудите е 14 март 2022 година, до 12:00 часот полокално време во просториите на:Министерство за финансии, Царинска управа наРепублика Северна Македонија, ул. „Лазар Личеноски“ бр. 13, 1000 Скопје,РепубликаСеверна Македонија

Сите дополнителни информаци и/ или прашања во врска со овој тендер, треба да бидатобјавени на веб страната на Царинската управа: https://customs.gov.mk/index.php/mk/informacii-mk/vesti-mk/3155-povik-za-uchestvo-vo-megjunaroden-tender и на веб страната на INTERREG IPA Cross Border Programme’swebsite: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Download: Here

Μετάβαση στο περιεχόμενο